Top 10+ ví dụ về quan điểm toàn diện bạn nên biết hiện nay

Qua bài viết này truongcaodangnghehg.edu.vn xin chia sẻ với các bạn thông tin về ví dụ về quan điểm toàn diện tới bạn

Video ví dụ về quan điểm toàn diện

1. Nguyên tắc toàn diện là gì?

Nguyên tắc toàn diện là một trong những nguyên tắc phương pháp luận cơ bản trong nhận thức và hoạt động thực tiễn. Đây là một trong những nguyên tắc cơ bản của phép biện chứng duy vật. Với nguyên tắc toàn diện, cơ sở lý luận bao trùm đó là mối liên hệ phổ biến. Cụ thể, mối liên hệ phổ biến thể hiện những mối liên hệ có sự tác động, chuyển hóa qua lại lẫn nhau giữa các hiện tượng, sự vật, các mặt của một sự vật, hiện tượng.

Các mối liên hệ luôn có tính khách quan, đa dạng và phổ biến, có những vai trò khác nhau quy định trong sự vận động, phát triển của một sự vật, hiện tượng. Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến đã khái quát được bức tranh toàn diện về thế giới được thể hiện qua những mối liên hệ có sự tác động giữa các hiện tượng, sự vật.

2. Các nội dụng cụ thể của nguyên tắc toàn diện:

Thứ nhất, nguyên tắc toàn diện được đặt trong mối liên hệ qua lại giữa các bộ phận, yếu tố, thuộc tính khác nhau trong một chỉnh thể của sự vật, hiện tượng và trong các mối liên hệ giữa các sự vật, hiện tượng đó với những sự vật, hiện tượng khác.

Đã là toàn diện thì tránh việc xem xét phiến diện, một chiều, chỉ nhận thức được một phần bản chất của vấn đề. Với nguyên tắc toàn diện, ta phải nhìn nhận và đánh giá mọi việc trên cơ sở mọi mặt, mọi chi tiết, từng mối liên hệ xung quanh, trong đó tìm xe đâu là mối liên hệ chủ đạo, bản chất xác định được sự vận động, phát triển của sự vật, hiện tượng; đảm bảo không được mắc phải chủ nghĩa chiết trung, kết hợp không có nguyên tắc của các mối liên hệ; thuật ngụy biện coi cái cơ bản thành cái không cơ bản, từ đó dẫn đến việc nhận thức không đúng, sai lệch về bản chất của sự vật, hiện tượng.

Xem thêm: Sở trường là gì? Mẹo ghi điểm khi phỏng vấn về sở trường – MPHR

Thứ hai, nguyên tắc toàn diện là yêu cầu cần có và tất yếu của phương pháp tiếp cận khoa học, xem xét sự vật, hiện tượng ở trong một thể thống nhất cùng với các yếu tố, các mặt, các bộ phận của chúng. Về bản chất, để thực sự hiểu được một sự vật, hiện tượng, chúng ta cần có cái nhìn bao quát và sự nghiên cứu, tìm tòi đến tất cả các mối liên hệ, xem xét đến tổng hòa những vấn đề của một sự vật đó trong mối liên hệ với sự vật khác.

Tuy nhiên, ở phương diện nào đó, con người sẽ rất khó làm được những điều trên một cách đầy đủ cũng như trọn vẹn, vì lý do trong quá trình vận động, phát triển của một sự vật, hiện tượng sẽ phải trải qua nhiều giai đoạn vận động, thay đổi khác nhau, thậm chí biến đổi trong một khoảng thời gian ngắn nên để cập nhật cũng như theo dõi kĩ càng, không bỏ sót vấn đề thì rất khó. Thêm nữa, những mối liên hệ đó được biểu hiện trong những điều kiện khách quan nhất định. Con người, chủ thể nhận thức với những phẩm chất và năng lực của mình luôn bị ức chế bởi những điều kiện của hoàn cảnh lịch sử xã hội, và đó cũng là lẽ đương nhiên sẽ không thể bao quát được hết những mối liên hệ xung quanh bên trong và bên ngoài sự vật, hiện tượng.

Thứ ba, nguyên tắc toàn diện đòi hỏi việc xem xét các sự vật, hiện tượng đặt trong mối liên hệ với thực tiễn của con người. Bởi trong mỗi hoàn cảnh nhất định, con người sẽ chỉ phản ánh mối liên hệ nào đó của hiện tượng, sự vật trên cơ sở phù hợp với những nhu cầu nhất định, do đó, nhìn nhận về các sự vật, hiện tượng chỉ mang tính tương đối, không trọn vẹn và không đầy đủ. Và bản chất của việc xem xét toàn diện là xem xét có trọng tâm, trọng điểm của vấn đề chứ không phải là xem dàn đều; tìm ra được những điểm quan trọng trong từng yếu tố, từng mối liên hệ giữa những cái tổng thể lớn lao.

Trong thực tế, theo quan điểm toàn diện, khi tác động vào sự vật, chúng ta không những phải chú ý tới những mối liên hệ nội tại của nó mà còn phải chú ý tới những mối liên hệ của sự vật ấy với các sự vật, hiện tượng khác ở đời sống thực tế. Bên cạnh đó, chúng ta phải biết sử dụng đồng bộ các biện pháp, các phương tiện khác nhau để tác động nhằm mục đích đem lại hiệu quả cao nhất.

3. Ví dụ của nguyên tắc toàn diện:

Xem thêm: Top 5 3 ví dụ về sự phát triển bạn không nên bỏ qua

Ví dụ thực tế trong đời sống, như khi ta đánh giá, nhận xét một người, mình không thể “trông mặt mà bắt hình dong” mà cần chú ý đến các yếu tố, các mặt khác được thể hiện như cách cư xử của người này đối với các mối quan hệ khác như cách cư xử đối với người thân, gia đình; cách cư xử đối với bạn bè; cách cư xử đối với những người lạ,… rồi xem xét đến cách làm việc từ trước tới nay,… Từ đó mới có thể có cái nhìn toàn diện để đánh giá về một con người mang tính có cơ sở chứ không phải cái nhìn đánh giá mang tính chất cho có, không có sự hiểu biết nhất định.

4. Ý nghĩa của nguyên tắc toàn diện:

Nguyên tắc toàn diện có ý nghĩa trong việc hoàn thiện nhận thức một cách toàn diện. Bất kể sự vật, hiện tượng nào trong thế giới cũng tồn tại trong những mối liên hệ với các sự vật, hiện tượng khác. Chính vì vậy, nó giúp cho con người rèn luyện được khả năng nhận thức mọi việc đa chiều, tránh quan điểm phiến diện, một chiều rồi đưa ra những kết luận chưa trọn vẹn, không đầy đủ, thậm chí đánh giá sai về mọi vấn đề.

Nguyên tắc toàn diện giúp nhận thức được sự vật với tất cả các thành tố, trong mối liên hệ với nhu cầu thực tiễn của con người và để cải tạo được sự vật thì phải bằng hoạt động thực tiễn biến đổi những mối liên hệ nội tại của sự vật cũng như các mối liên hệ qua lại của sự vật đó với các sự vật khác; từ đó, phải sử dụng đồng bộ nhiều biện pháp, nhiều phương tiện khác nhau để tác động nhằm thay đổi những hiện tượng tương ứng.

Nguyên tắc toàn diện có ý nghĩa lớn trong đổi mới nhận thức của Đảng về con đường đi lên xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam:

Xem thêm: Thông tin về 10+ mâu thuẫn triết học ví dụ không nên bỏ lỡ

Chủ trương xuyên suốt trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội là phải đổi mới toàn diện. Quyết định chiến lược này phát huy tinh thần độc lập, tự chủ, từ bỏ tư tưởng phiến diện, giáo điều, những cách tư duy duy ý chí đã từng tồn tại trong nhiều năm trước đây; tổng kết những kinh nghiệm sáng tạo của nhân dân, của các cấp, các ngành.

Quyết định chiến lược này vừa khẳng định dứt khoát sự lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong quá trình đổi mới, xác định rõ đổi mới toàn diện không phải là thay đổi mục tiêu xã hội chủ nghĩa mà là nhận thức đúng đắn hơn về chủ nghĩa xã hội và thực hiện mục tiêu ấy bằng những hình thức, bước đi thích hợp, vừa khắc phục các hạn chế đưa đất nước thoát khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế – xã hội, không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, tạo thế ổn định chính trị – xã hội của đất nước.

Về vấn đề đổi mới toàn diện bắt đầu từ đổi mới kinh tế, bởi chỉ đổi mới kinh tế thì mới đảm bảo được cuộc sống nhân dân ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân thì mới bắt đầu đổi mới chính trị, mà phải đổi mới từng bước hệ thống chính trị. Chính trị là cơ chế bộ máy Nhà nước, là đầu tàu cho sự phát triển của xã hội, đổi mới chính trị không có nghĩa là thay đổi bản chất của hệ thống chính trị mà chính là nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu quả quản lý của Nhà nước và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Tiếp theo, trong vấn đề đổi mới toàn diện, Nhà nước thống nhất phát triển kinh tế xã hội đi kèm với phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, để văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần của xã hội. Đồng thời, phát triển quốc phòng an ninh, tăng cường sức mạnh bảo vệ Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh để có một đất nước văn minh, an toàn.

Vấn đề toàn diện của Nhà nước cũng được thể hiện ở việc nhận thức, đề ra yêu cầu nắm vững và xử lý tốt các mối quan hệ đối ngoại. Đó là những mối quan hệ giữa đổi mới, ổn định và phát triển; giữa kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa; giữa phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng, hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa; giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị;…

Top 13 ví dụ về quan điểm toàn diện được tổng hợp bởi TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ HÀ GIANG

Quan điểm toàn diện là gì? Phương pháp luận và Cách vận dụng

Quan điểm toàn diện là gì? Phương pháp luận và Cách vận dụng
 • Nơi đăng bài: dinhnghia.vn
 • Ngày đăng bài: 02/15/2023
 • Số lượng đánh giá: 4.63 (390 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Ví dụ quan điểm toàn diện: Khi bạn nhận xét về một người nào đó thì không thể có cái nhìn phiến diện ở vẻ bên ngoài. Cần chú ý đến các yếu tố khác như bản chất …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ví dụ quan điểm toàn diện: Khi bạn nhận xét về một người nào đó thì không thể có cái nhìn phiến diện ở vẻ bên ngoài. Cần chú ý đến các yếu tố khác như bản chất con người, các mối quan hệ của người này với người khác, cách cư xử cũng như việc làm …

ví dụ về quan điểm toàn diện trong cuộc sống

 • Nơi đăng bài: 123docz.net
 • Ngày đăng bài: 01/06/2023
 • Số lượng đánh giá: 4.54 (589 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Tìm kiếm ví dụ về quan điểm toàn diện trong cuộc sống , vi du ve quan diem toan dien trong cuoc song tại 123doc – Thư viện trực tuyến hàng đầu Việt Nam.

Nội dung và cách thực hiện quan điểm toàn diện? cho ví dụ minh họa

 • Nơi đăng bài: quantri123.com
 • Ngày đăng bài: 05/29/2022
 • Số lượng đánh giá: 4.33 (321 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Ví dụ 2: quan điểm toàn diện: Khi bạn nhận xét về một người nào đó thì không thể có cái nhìn phiến diện ở vẻ bên ngoài.

Xem thêm: Tổng hợp 10+ ví dụ về cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng không nên bỏ lỡ

Phân tích cơ sở lý luận của quan điểm toàn diện

 Phân tích cơ sở lý luận của quan điểm toàn diện
 • Nơi đăng bài: c3lehongphonghp.edu.vn
 • Ngày đăng bài: 04/21/2022
 • Số lượng đánh giá: 4.09 (516 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Việc am hiểu về đối tượng mới mang đến các tính toán và tác động hiệu quả lên đối tượng đó. Ví dụ về quan điểm toàn diện. Ví dụ chứng minh quan …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cơ sở của mối liên hệ phổ biến là tính thống nhất vật chất của thế giới. Bởi lẽ, bản chất của thế giới là vật chất. Vật chất có thuộc tính chung nhất là tồn tại khách quan. Các sự vật trong thế giới đa dạng đến đâu thì cũng chỉ là những hình thức …

Ví dụ về quan điểm toàn diện [Chi tiết 2023]

Ví dụ về quan điểm toàn diện [Chi tiết 2023]
 • Nơi đăng bài: accgroup.vn
 • Ngày đăng bài: 05/30/2022
 • Số lượng đánh giá: 3.86 (505 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: ✅ Dịch vụ kiểm toán:
  ✅ Dịch vụ kế toán:
  ✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh:
  ✅ Dịch vụ làm hộ chiếu:
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Quan điểm này thể hiện trong tất cả các hoạt động có tác động của phản ánh quan điểm. Như những ví dụ trong đánh giá một con người với những mặt khác nhau phản ánh trong con người họ. Không thể chỉ thực hiện quan sát phiến diện từ những thể hiện bên …

Áp dụng nguyên tắc toàn diện hiệu quả nhất hiện nay

Áp dụng nguyên tắc toàn diện hiệu quả nhất hiện nay
 • Nơi đăng bài: luatsutran.vn
 • Ngày đăng bài: 10/28/2022
 • Số lượng đánh giá: 3.62 (233 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Ví dụ về nguyên tắc toàn diện trong triết học như thế nào? … Trong thực tế, theo quan điểm toàn diện, khi tác động vào sự vật, chúng ta không những phải …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nguyên tắc toàn diện thể hiện tỏng tất cả các hoạt động có tác động của phản ánh quan điểm. Như những ví dụ trong đánh giá một con người với những mặt khác nhau phản ánh trong con người họ. Không thể chỉ thực hiện quan sát phiến diện từ những thể …

Xem thêm: Thông tin về 10+ ví dụ cân bằng không bền bạn không nên bỏ qua

Quan điểm toàn diện là gì? Cơ sở lý luận, yêu cầu, ví dụ

Quan điểm toàn diện là gì? Cơ sở lý luận, yêu cầu, ví dụ
 • Nơi đăng bài: maynenkhikhongdau.net
 • Ngày đăng bài: 10/11/2022
 • Số lượng đánh giá: 3.51 (443 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Quan điểm toàn diện là gì? Cơ sở lý luận, yêu cầu, ví dụ. 4 Tháng Mười Một, 2022 by Hoangcuc. Kiến thức về triết học luôn ẩn chứa điều gì đó mơ hồ, …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Theo quan điểm toàn diện trong Triết học, thông qua mối liên hệ qua lại thì con người sẽ nhận thức được sự vật. Mối liên hệ này có thể là các yếu tố, những bộ phận giữa sự vật này so với sự vật khác, mối liên hệ trực tiếp và gián tiếp. Để có những …

Phân tích quan điểm toàn diện? cho ví dụ ?

 • Nơi đăng bài: vatgia.com
 • Ngày đăng bài: 04/22/2022
 • Số lượng đánh giá: 3.27 (592 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Quan điểm toàn diện: đòi hỏi chúng ta nhận thức về sự vật trong mối liên hệ qua lại giữa các bộ phận, giữa các yếu tố, giữa các mặt của …

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ LÊ DUẨN

 • Nơi đăng bài: truongleduan.quangtri.gov.vn
 • Ngày đăng bài: 08/11/2022
 • Số lượng đánh giá: 3.01 (254 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Ví dụ: từ nguyên lý về mối liên hệ phổ biến, giảng viên phải chỉ cho học viên quan điểm toàn diện và lịch sử cụ thể trong nhận thức, …

Xem thêm: Tổng hợp 10+ ví dụ về nói quá bạn không nên bỏ qua

Top 14 Ví Dụ Về Nguyên Tắc Toàn Diện Trong Triết Học hay nhất

 • Nơi đăng bài: truyenhinhcapsongthu.net
 • Ngày đăng bài: 08/12/2022
 • Số lượng đánh giá: 2.94 (100 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Xếp hạng 5,0 (6) 24 thg 5, 2022 · Cơ sở lý luận của quan điểm toàn diện; Ví dụ nguyên tắc toàn diện … Nguyên tắ…

Thế nào là quan điểm toàn diện, phát triển và lịch sử cụ thể? Cho ví dụ. Các quan điểm đó được xác lập trên cơ sở lý luận nào?

 • Nơi đăng bài: hoctot.nam.name.vn
 • Ngày đăng bài: 04/14/2022
 • Số lượng đánh giá: 2.73 (165 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Ví dụ, khi phân tích bất cứ một đối tượng nào, chúng ta cũng cần vận dụng lý thuyết hệ thống, tức là: xem xét nó được cấu thành nên từ những yếu tố, bộ phận nào …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong hoạt động nhận thức và thực tiễn cần phải xem xét sự vật trên nhiều mặt, nhiều mối quan hệ của nó. Thực hiện điều này sẽ giúp cho chúng ta tránh được hoặc hạn chế được sự phiến diện, siêu hình, máy móc, một chiều trong nhận thức cũng như trong …

Thế nào là quan điểm toàn diện, phát triển và lịch sử cụ thể? Cho ví dụ. Các quan điểm đó được xác lập trên cơ sở lý luận nào?

 • Nơi đăng bài: loigiaihay.com
 • Ngày đăng bài: 01/16/2023
 • Số lượng đánh giá: 2.61 (168 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Chúng được xây dựng trên cơ sở lý giải theo quan điểm duy vật biện chứng về tính khách quan, tính phổ biến và tính đa dạng phong phú của các mối liên hệ và sự …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong hoạt động nhận thức và thực tiễn cần phải xem xét sự vật trên nhiều mặt, nhiều mối quan hệ của nó. Thực hiện điều này sẽ giúp cho chúng ta tránh được hoặc hạn chế được sự phiến diện, siêu hình, máy móc, một chiều trong nhận thức cũng như trong …

Ví dụ về quan điểm toàn diện trong học tập

 • Nơi đăng bài: toploigiai.vn
 • Ngày đăng bài: 10/12/2022
 • Số lượng đánh giá: 2.66 (57 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Hãy cùng Toploigiai tham khảo những Ví dụ về quan điểm toàn diện trong học tập đã được chúng tôi tổng hợp và trình bày một cách chi tiết trong bài viết sau …

Related Posts

Sinh học 10 Bài 31: Virut gây bệnh, ứng dụng của … – Dạy Học Mới

Sinh học 10 Bài 31: Virut gây bệnh, ứng dụng của … – Dạy Học Mới

Duới đây là các thông tin và kiến thức về ví dụ virut kí sinh ở côn trùng để bạn có thể tìm hiểu

CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 3: ĐỊNH NGHĨA, CẤU TRÚC, CÁCH DÙNG

CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 3: ĐỊNH NGHĨA, CẤU TRÚC, CÁCH DÙNG

Dưới đây là thông tin chia sẻ về ví dụ câu điều kiện loại 3 cho bạn đọc

Từ Tượng Hình, Từ Tượng Thanh Là Gì? – Tác Dụng Và Lấy Ví Dụ

Từ Tượng Hình, Từ Tượng Thanh Là Gì? – Tác Dụng Và Lấy Ví Dụ

Mời các bạn xem thông tin tổng hợp về ví dụ về từ tượng hình và từ tượng thanh để bạn dễ dàng tìm hiểu thêm

Ví dụ về hành vi đạo đức – EU-Vietnam Business Network (EVBN)

Ví dụ về hành vi đạo đức – EU-Vietnam Business Network (EVBN)

Qua bài viết này truongcaodangnghehg.edu.vn xin chia sẻ với các bạn thông tin về ví dụ về hành vi đạo đức của học sinh để bạn tham khảo

Thành phần phụ chú là gì? Ví dụ thành phần phụ chú

Thành phần phụ chú là gì? Ví dụ thành phần phụ chú

Qua bài viết này truongcaodangnghehg.edu.vn xin chia sẻ với người đọc kiến thức về ví dụ thành phần phụ chú dể bạn đọc tìm hiểu

Ví dụ về truyền nhiệt trong tự nhiên, cuộc sống – ATOMIYME.COM

Ví dụ về truyền nhiệt trong tự nhiên, cuộc sống – ATOMIYME.COM

Dưới đây là thông tin chia sẻ về ví dụ truyền nhiệt để bạn có thể tìm hiểu