Gợi ý 10+ ví dụ tính giá thành sản phẩm đang được quan tâm

Dưới đây là thông tin chia sẻ về ví dụ tính giá thành sản phẩm tới bạn

Công thức tính giá thành sản phẩm:

Tổng giá thành

sản xuất sản phẩm

= Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang đầu kỳ + Chi phí sản xuất

trong kỳ

– Chi phí sản xuất kinh doanhdở dang cuối kỳ Giá thành sản phẩm đơn chiếc = Tổng giá thành sản xuất sản phẩm Số lượng sản phẩm hoàn thành

Một ví dụ cụ thể để hướng dẫn cách bạn cách tính giá thành sản phẩm theo phương pháp giản đơn:

Công ty ACC tiến hành sản xuất 2 loại sản phẩm A và B, cuối tháng hạch toán, chi phí được tập hợp như sau:

(Đvị tính: đồng)

1. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 5.000.000 2. Chi phí nhân công trực tiếp: 1.500.000 3. Chi phí SX chung: 1.200.000 4. SL Sp hoàn thành trong tháng: SP A Nhập kho 900, SP B hoàn thành gửi bán ngay: 400

Yêu cầu: Tính giá thành từng loại SP biết:

– Chi phí NVL trực tiếp: SP A: 3.200.000; SP B: 1.800.000 – Chi phí SX chung phân bổ theo chi phí NVL trực tiếp

– Chi phí nhân công trực tiếp: SP A: 900.000; SP B: 600.000 – Chi phí SXKD dở dang đầu kỳ: SP A: 400.000; SP B: 600.000 – Chi phí SXKD dở dang cuối kỳ: SP A: 768.000; SP B: 232.000

Bài giải – Phân bổ chi phí sản xuất chung: Cho SP A: (1.200.000 / 5.000.000) x 3.200.000 = 768.000đ Cho SP B: 1.200.000 – 768.000 = 432.000đ – Tính giá thành: + Sản phẩm A:

Tổng giá thành: 400.000 + ( 3.200.000 + 900.000 + 768.000 ) – 768.000 = 4.500.000đ

4.500.000 Giá thành đơn vị: ————— = 5.000đ 900

+ Sản phẩm B: Tổng giá thành: 200.000 + ( 1.800.000 + 600.000 + 432.000 ) – 232.000 = 2.800.000đ

2.800.000 – Giá thành đơn vị: ———————- = 7.000đ 400

Tập hợp và phân bổ chi phí phát sinh trong kỳ

1. Quy trình tập hợp chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ

1.1. Hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên

 • Kế toán sử dụng tài khoản 154 (Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang) để tổng hợp chi phí sản xuất phục vụ cho tính giá thành. Ngoài ra kế toán còn sử dụng các tài khoản 155,632…
 • Sơ đồ tập hợp chi phí:

1.2. Hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ

 • Kế toán sử dụng tài khoản 631 (Giá thành sản xuất) để tổng hợp chi phí sản xuất. Phương pháp này thường sử dụng ở những đơn vị như: ngành giao thông vận tải (được hạch toán chi tiết theo từng hoạt động), kinh doanh khách sạn (theo dõi chi tiết từng hoạt động như: ăn uống, dịch vụ buồng nghỉ…), ngành nông nhiệp.
 • Sơ đồ tập hợp chi phí:

2. Đối tượng tập hợp chi phí

2.1.Tập hợp chi phí theo toàn bộ quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm (toàn doanh nghiệp).

– Áp dụng cho các doanh nghiệp chế tạo sản phẩm với quy trình công nghệ giản đơn khép kín, tổ chức sản xuất nhiều, chu kỳ sản xuất ngắn và xen kẽ liên tục. VD: điện, nước, bánh kẹo…

Xem thêm: Gợi ý 9 ví dụ về hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ hiện được quan tâm nhiều

– Áp dụng cho các doanh nghiệp mà trong cùng 1 quy trình công nghệ đồng thời tạo ra sản phẩm chính còn thu được các sản phẩm phụ. VD sản xuất đường…

– Áp dụng cho doanh nghiệp cùng quy trình công nghệ sử dụng 1 loại nguyên vật liệu nhưng thu được đồng thời nhiều loại Sp khác nhau. VD: xí nghiệp hóa chất, hóa dầu.

– Áp dụng cho các doanh nghiệp trong cùng quy trình công nghệ Sx thu được nhóm SP cùng loại với chủng loại phẩm cấp khác nhau. VD: quần áo, chế biến chè…

2.2. Tập hợp chi phí theo tổ, đội sản xuất hay giai đoạn công nghệ

– Áp dụng cho doanh nghiệp có quy trình sản xuất phức tạp, liên tục, sản phẩm phải trải qua nhiều giai đoạn công nghệ. VD: dệt, luyện kim…

– DN có quy trình SX phức tạp kiểu song song, sản xuất đơn chiếc hàng loạt nhỏ theo đơn đặt hàng chu kỳ sản xuất dài riêng rẽ.

2.3. Tập hợp chi phí cho từng sản phẩm, công việc hay đơn đặt hàng.

– Áp dụng cho các doanh nghiệp sản xuất theo đơn đặt hàng, yêu cầu sản xuất riêng biệt của từng khách hàng, kỳ tính giá thành phù hợp với chu kỳ sản xuất. VD: doanh nghiệp đóng tàu.

3. Phân bổ chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ

– Bên cạnh những chi phí phát sinh xác định trực tiếp cho từng đối tượng tập hợp chi phí còn có những chi phí có liên quan tới nhiều đối tượng tập hợp chi phí. Vì vậy cần phải đưa ra những tiêu chuẩn phân bổ chi phí cho phù hợp.

– Căn cứ vào hệ số phân bổ và tiêu chuẩn phân bổ sẽ tính được chi phí cần phân bổ cho từng đối tượng. Những chi phí cần phân bổ thường áp dụng là chi phí sản xuất chung, nhưng nếu các chi phí nguyên vật liệu và chi phí nhân công có liên quan đến nhiều đối tượng cần phải phân bổ gián tiếp.

Các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang

Sản phẩm dở dang là khối lượng sản phẩm, công việc còn đang trong quá trình sản xuất chế biến, đang nằm trên dây truyền, hoặc chưa đến kỳ thu hoạch.

1. Phương pháp đánh giá theo chi phí nguyên vật liệu chính (trực tiếp)

Theo phương pháp này chỉ tính cho sản phẩm dở dang cuối kỳ phần chi phí NVL trực tiếp, hoặc NVL chính còn các chi phí khác tính cả cho thành phẩm

Công thức:

CPSPDDCK = CP NVL của SPDD Dk + CP NVL PS trong kỳ x KL SP dở dang cuối kỳ KL SP hoàn thành + KL SP dở dang cuối kỳ

Ví dụ 1:

Chi phí sản phẩm dở dang đầu tháng : 1.700.000 đ

Chi phí SX trong tháng tập hợp được bao gồm:

+Chi phí NVL trực tiếp : 7.900.000 đ

+Chi phí nhân công trực tiếp :1.464.000 đ

+Chi phí SX chung :1.068.000 đ

Kết quả sản xuất: Cuối tháng nhập kho thành phẩm 100 sp hoàn thành còn 20 sp dở dang

Xem thêm: Top 10 ví dụ về bài toán trong tin học cần phải biết hiện nay

Kế toán đánh giá spdd cuối kỳ:

CPSPDDCK = 1.700.000 + 7.900.000 x 20 =1600.000 100 + 20

2. Phương pháp ước lượng sản phẩm tương đương

Theo phương pháp này SPDD cuối kỳ phải chịu toàn bộ chi phí sản xuất trong kỳ theo mức độ hoàn thành.

Phương pháp tính:

– Đối với những chi phí bỏ vào 1 lần ngay từ đầu quá trình sản xuất như NVL trực tiếp, NVL chính:

CPSPDDCK = CP của SPDD đầu kỳ + CP phát sinh trong kỳ x KL SP dở dang cuối kỳ KL SP hoàn thành + KL SP dở dang cuối kỳ

– Đối với những chi phí bỏ dần trong quá trình sản xuất như chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung thì tính cho SPDD cuối kỳ theo mức độ hoàn thành:

CPSPDDCK = CP của SPDD đầu kỳ + CP phát sinh trong kỳ x KL SPDD cuối kỳ tương đương SPHT KL SP hoàn thành + KL SPDD cuối kỳ tương đương SPHT

(1)

Trong đó :

(1) = Khối lượng SPDD * Tỷ lệ chế biến đã hoàn thành cuối kỳ

Ví dụ 2: Có số liệu sau:

CP SPDD đầu tháng gồm:

+CP NVL trực tiếp :700.000 đ

+CP nhân công trực tiếp :124.000 đ

+CP sản xuất chung :186.000đ

CP sản xuất trong tháng tập hợp được:

+CP NVL trực tiếp :163000.000 đ

+CP nhân công trực tiếp :5.276.000 đ

+CP sản xuất chung :6.114.000 đ

Cuối tháng hoàn thành nhập kho 160 thành phẩm , còn 40 sản phẩm dở dang mức độ hoàn thành 50%

Xem thêm: Thông tin về 15 ví dụ về nhà quản trị không nên bỏ lỡ

Kế toán đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ:

+ Chi phí NVL trực tiếp của sản phẩm dở dang cuối kỳ:

CPSPDDCK = 700.000 + 163.000.000 x 40 = 3.400.000 160 + 40

+ Chi phí nhân công trực tiếp của sản phẩm dở dang cuối kỳ:

CPSPDDCK = 124.000 + 5.276.000 x (40*0.5) =600.000 160 + (40 x 0.5)

+ Chi phí sản xuất chung :

CPSPDDCK = 186.000 + 6.114.000 x (40 * 0.5) = 700.000 160 + (40 x 0.5)

Cộng = 4.700.000 đ

3. Phương pháp đánh giá theo chi phí định mức (kế hoạch)

Theo PP này kế toán căn cứ khối lượng sản phẩm dở dang và chi phí sản xuất định mức cho 1 đơn vị sản phẩm ở từng giai đoạn để tính ra chi phí của sản phẩm dở dang cuối kỳ.

Ví dụ 3:

Có số liệu về sản phẩm A như sau:

Chi phí sản xuất định mức cho 1 đơn vị sp như sau:

+ CP nguyên vật liệu trực tiếp :12.000 đ

+ CP nhân công trực tiếp : 2.500 đ

+ CP sản xuất chung : 1.500 đ

Kết quả sản xuất trong tháng: hoàn thành 60 thành phẩm, còn lại 10 SPDD, mức độ hoàn thành 50%

Kế toán tính chi phí của sản phẩm dở dang cuối kỳ như sau:

+ CP NVL trực tiếp trong sản phẩm dở dang : 12.000 * 10 = 120.000

+ CP nhân công trực tiếp : 2.500*(10*0,5)=12.500

+ CP sản xuất chung : 1.500*(10*0,5)=7.500

Nếu còn thắc mắc vấn đề gì trong bài viết trên, vui lòng để lại phản hồi bên dưới. Đội ngũ Winerp.vn sẽ tích cực trả lời những phản hồi của các bạn. Chúc các bạn thành công.

Hữu Đệ – Tổng hợp và Edit

Top 14 ví dụ tính giá thành sản phẩm được tổng hợp bởi TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ HÀ GIANG

Cách Tính Giá Thành Sản Phẩm – Ví Dụ Chi Tiết

Cách Tính Giá Thành Sản Phẩm - Ví Dụ Chi Tiết
 • Nơi đăng bài: giadinhketoan.com
 • Ngày đăng bài: 08/01/2022
 • Số lượng đánh giá: 4.65 (340 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Yêu cầu: Tính giá thành từng loại SP biết: Chi phí NVL trực tiếp: SP A: 3.200.000; SP B: 1.800.000; Chi phí SX chung …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Gia Đình Kế Toán đã chia sẻ với bạn những thông tin liên quan đến tính giá thành sản phẩm. Hi vọng qua bài viết trên bạn đã biết cách lựa chọn phương pháp tính giá thành sản phẩm phù hợp cho doanh nghiệp của mình. Doanh nghiệp nên tham khảo, tìm …

Tổng hợp 6 cách tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp

 • Nơi đăng bài: kaike.vn
 • Ngày đăng bài: 07/13/2022
 • Số lượng đánh giá: 4.4 (216 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Ví dụ như các nhà máy điện, nước, các doanh nghiệp khai thác (quặng, than, gỗ…). Công thức tính: Tổng giá thành sản xuất = Chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ + Chi …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Doanh nghiệp cần lựa chọn cách tính giá thành phù hợp với đặc điểm sản xuất. Nhằm phản ánh chính xác nhất giá thành sản phẩm thực tế của doanh nghiệp. Do giá thành là biểu hiện bằng tiền toàn bộ các khoản chi phí mà doanh nghiệp đã chi ra để sản …

Tổng quan các phương pháp tính giá thành sản phẩm phổ biến nhất hiện nay

 • Nơi đăng bài: ketoanleanh.edu.vn
 • Ngày đăng bài: 04/19/2022
 • Số lượng đánh giá: 4.27 (230 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Ví dụ: Các doanh nghiệp khai thác than, quặng, hải sản, các doanh nghiệp sản xuất động lực (điện, nước,…) Ngoài ra phương pháp còn được áp dụng cho những doanh …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Giá thành định mức: Cũng được xây dựng vào thời điểm đầu kỳ kế toán dựa trên cơ sở chi phí các định mức chi phí sản xuất hiện hành và chỉ tính cho một đơn vị sản phẩm. Đây là thước đo để đánh giá kết quả sử dụng chi phí của doanh nghiệp cũng như …

Xem thêm: VÍ DỤ VỀ MẪU KẾ HOẠCH KINH DOANH – PA Marketing

Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp giản đơn

Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp giản đơn
 • Nơi đăng bài: lamketoan.edu.vn
 • Ngày đăng bài: 03/09/2023
 • Số lượng đánh giá: 4.1 (403 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Quy trình tính giá thành sản phẩm theo phương pháp giản đơn: Đối tượng tập hợp chi phí, quy trình, công thức tính, ví dụ tính giá thành.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cuối kỳ hoặc cuối chu kỳ sản xuất kinh doanh, kế toán căn cứ vào các sổ chi tiết tài khoản 154 và giá trị sản phẩm dở dang để tính ra tổng giá thành cho khối lượng sản phẩm hoàn thành và giá thành đơn vị cho từng sản phẩm (lập bảng tính giá thành …

Tổng hợp các phương pháp tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp

Tổng hợp các phương pháp tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp
 • Nơi đăng bài: taca.edu.vn
 • Ngày đăng bài: 02/13/2023
 • Số lượng đánh giá: 3.97 (423 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Phương pháp tính giá thành sản phẩm thường sẽ thích hợp với các doanh nghiệp có quy trình sản xuất đơn giản, ví dụ như:.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cách tính giá thành dựa theo đơn đặt hàng áp dụng với những doanh nghiệp sản xuất đơn chiếc hoặc hàng loạt sản phẩm theo các đơn đặt hàng. Đặc điểm của phương pháp tính giá thành này chính là doanh nghiệp sẽ phải tính giá theo từng đơn đặt hàng cụ …

Cách tính giá thành theo phương pháp giản đơn – trực tiếp

 • Nơi đăng bài: ketoanthienung.com
 • Ngày đăng bài: 11/04/2022
 • Số lượng đánh giá: 3.77 (314 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Cách tính giá thành sản phẩm theo phương pháp tính giá thành giản đơn hay trực tiếp: … Ví dụ : Tại một doanh nghiệp sản xuất tháng 6/N có tài liệu như sau …

Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
 • Nơi đăng bài: kiemtoanphuongnam.com
 • Ngày đăng bài: 11/07/2022
 • Số lượng đánh giá: 3.51 (538 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 1. Khái niệm, phân loại chi phí sản xuất. a. Khái niệm chi phí sản xuất: – Chi phí sản xuất kinh doanh là biểu …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: + Chi phí nhân công: bao gồm toàn bộ các khoản tiền lương, tiền thưởng, các khoản trích trên lương tính vào chi phí sản xuất trong kỳ phục vụ cho quá trình sản xuất. + Chi phí khấu hao tài sản cố định: là giá trị hao mòn tài sản cố định được sử dụng …

Xem thêm: Mách bạn về 10+ ví dụ về di sản văn hóa phi vật thể bạn nên biết hiện nay

Giá thành sản phẩm là gì? Các phương pháp tính giá thành sản phẩm

 • Nơi đăng bài: luanvan2s.com
 • Ngày đăng bài: 02/20/2023
 • Số lượng đánh giá: 3.19 (380 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Nguyên liệu trực tiếp: Là toàn bộ chi phí cho nguyên liệu vật liệu hoặc các bộ phận trực tiếp đi vào sản xuất sản phẩm. Ví dụ: Đối với một công ty sản xuất đồ …

Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp giản đơn

Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp giản đơn
 • Nơi đăng bài: lamketoan.vn
 • Ngày đăng bài: 12/23/2022
 • Số lượng đánh giá: 3.14 (520 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Ví dụ cụ thể về phương pháp tính giá thành giản đơn. Doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên có số liệu trong tháng 3/N như …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Là toàn bộ quy trình công nghệ sản xuất chế tạo sản phẩm. Vì vậy chi phí sản xuất sau khi đã tập hợp được trên các TK 621, 622, 627( theo thông tư 200/2014/TT-BTC) và tập hợp trên các tài khoản chi tiết …

Tính giá thành sản phẩm cho từng trường hợp cụ thể

 Tính giá thành sản phẩm cho từng trường hợp cụ thể
 • Nơi đăng bài: accnet.vn
 • Ngày đăng bài: 08/23/2022
 • Số lượng đánh giá: 2.97 (63 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Để tìm hiểu cách tính giá thành sản phẩm trước tiên cùng sơ lược các nội … Ví dụ một số lĩnh vực sản xuất như: Quần áo, cơ khí, điện máy, …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: AccNet vừa chia sẻ cho bạn các thông tin liên quan đến tính giá thành sản phẩm. Hy vọng với bài viết trên bạn sẽ biết cách lựa chọn phương pháp tính giá thành phù hợp với doanh nghiệp bạn. Doanh nghiệp nên tham khảo, tìm hiểu và sử dụng tích hợp các …

Xem thêm: Thế nào là chất, lượng, độ, điểm nút, bước nhảy … – Loigiaihay.com

KẾ TOÁN GIÁ THÀNH: CÁCH TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM THEO PHƯƠNG PHÁP GIẢN ĐƠN

 • Nơi đăng bài: vietketoan.vn
 • Ngày đăng bài: 02/04/2023
 • Số lượng đánh giá: 2.81 (163 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Sau đây là một ví dụ cụ thể để hướng dẫn cách bạn cách tính giá thành sản phẩm theo phương pháp giản đơn: Công ty ABC tiến hành sản xuất 2 loại sản phẩm A …

Cách tính giá thành sản phẩm theo đơn đặt hàng

 • Nơi đăng bài: caf-global.com
 • Ngày đăng bài: 09/21/2022
 • Số lượng đánh giá: 2.73 (98 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Cách tính giá thành sản phẩm theo đơn đặt hàng · Ví dụ về tính giá thành sản phẩm theo đơn đặt hàng · Trả lời Hủy · CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN CAF.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Có nhiều cách tính giá thành sản phẩm theo đơn đặt hàng khác nhau như: tính giá thành theo phương pháp giản đơn, tỷ lệ, hệ số, đơn đặt hàng…Tuy nhiên mỗi doanh nghiệp sản xuất khác nhau sẽ có các đặc trưng khác nhau về quy trình sản xuất cũng như …

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG dạy học kế toán thực hành thực tế

 • Nơi đăng bài: ketoanthienung.net
 • Ngày đăng bài: 06/17/2022
 • Số lượng đánh giá: 2.55 (92 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Bài tập tính giá thành sản phẩm hoàn thành có lời giải, hướng dẫn cách định khoản hạch toán thành phẩm nhập kho theo Thông tư 200 và 133.

Cách tính giá thành sản phẩm phương pháp giản đơn và hệ số

Cách tính giá thành sản phẩm phương pháp giản đơn và hệ số
 • Nơi đăng bài: ketoanviethung.vn
 • Ngày đăng bài: 04/20/2022
 • Số lượng đánh giá: 2.51 (90 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: 3. Ví dụ minh họa … – Chi phí SX chung phân bổ theo chi phí NVL trực tiếp. … Giải: Phân bổ chi phí sản xuất chung: Cho SP B …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Kế Toán Việt Hưng – Cách tính giá thành sản phẩm được sử dụng với nhiều phương pháp khác nhau. Phụ thuộc vào hình thức, loại hình kinh doanh của doanh nghiệp. Bài viết dưới đây, kế toán Việt Hưng hướng dẫn bạn đọc cách tính giá thành theo phương …

Related Posts

Thì quá khứ đơn (Past Simple) – Công thức, Cách dùng, Bài tập

Thì quá khứ đơn (Past Simple) – Công thức, Cách dùng, Bài tập

Dưới đây là thông tin chia sẻ về ví dụ về quá khứ đơn dể bạn đọc tìm hiểu

Hướng dẫn cách tính tiền bảo hiểm thất nghiệp dễ thực hiện – Ebh.vn

Hướng dẫn cách tính tiền bảo hiểm thất nghiệp dễ thực hiện – Ebh.vn

Dưới đây là thông tin chia sẻ về vi dụ cách tính bảo hiểm thất nghiệp dể bạn đọc tìm hiểu

Ví dụ chất điểm – TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO

Ví dụ chất điểm – TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO

Qua bài viết này truongcaodangnghehg.edu.vn xin chia sẻ với các bạn thông tin về ví dụ chất điểm tới bạn

Thì hiện tại đơn, công thức, cách dùng và 100 câu ví dụ – Minh Nguyen

Thì hiện tại đơn, công thức, cách dùng và 100 câu ví dụ – Minh Nguyen

Dưới đây là thông tin chia sẻ về ví dụ hiện tại đơn để bạn có thể tìm hiểu

Siêu hình là gì? Phương pháp luận siêu hình trong Triết học?

Siêu hình là gì? Phương pháp luận siêu hình trong Triết học?

Qua bài viết này truongcaodangnghehg.edu.vn xin chia sẻ với người đọc kiến thức về ví dụ về chủ nghĩa duy vật siêu hình để bạn dễ dàng tìm hiểu thêm

Tham khảo các đề tài nghiên cứu khoa học về xã hội hay nhất

Tham khảo các đề tài nghiên cứu khoa học về xã hội hay nhất

Qua bài viết này truongcaodangnghehg.edu.vn xin chia sẻ với các bạn thông tin về ví dụ về đề tài nghiên cứu xã hội học cho bạn đọc